"Thủ tục ra đời đơn vị FDI công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Theo Luật đầu tư 2020, phụ thuộc vào sự tuyển lựa hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tiến hành với giấy tờ khác nhau:

Nhà đầu tư nước ngoài có mặt trên thị trường doanh nghiệp/ đơn vị có tài chính nước ngoài
Điều kiện: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu cơ nước ngoài phải có Dự án đầu cơ, thực hiện giấy tờ cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư.
những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà đầu cơ nước ngoài có mặt trên thị trường tổ chức có tài chính nước ngoài thực hiện thủ tục theo các bước sau:

– thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu cơ theo quy;

– Sau khi được cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện giấy tờ có mặt trên thị trường đơn vị để triển khai Dự án đầu cơ và những hoạt động kinh doanh.
thế nào là doanh nghiệp chế xuất
Với hình thức này, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong đơn vị kinh tế, trừ những trường hợp sau đây:

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu cơ nước ngoài tại tổ chức niêm yết, doanh nghiệp đại chúng, đơn vị kinh doanh chứng khoán và những quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hành theo quy định của luật pháp về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;"
http://nguyenanhtax.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: