1. Những nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün”, khi ghép với các phụ âm “j”, “q”, “x” khi viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. Ví dụ: ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun.
  2. Các nguyên âm “ü”. “Üe”, lúc ghép với phụ âm “l”, “n”, khi viết hai dấu chấm trên nguyên âm “ü” phải giữ nguyên. Ví dụ: nü, nüe, lü, lüe.
  3. Nếu như trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm, lúc viết phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước:u-wu.
  4. Những nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, giả dụ phía trước không ghép với phụ âm lúc viết bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”. Ví dụ: ua – wa, uo – wo, uai – wai, uei – wei, uan – wan, uen – wen, uang – wang ueng – weng.
  5. Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x”.
  6. Nguyên âm “iou”, nếu phía trước ghép với phụ âm, khi viết phải bỏ “o” ở giữa. Ví dụ: qiū, niú, jiú, liù.
  7. Các nguyên âm: “i”, “in”, “ing”, nếu như phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết phải thêm bán nguyên âm “y” ở trước, ví dụ:i – yi, in – yin, ing – ying.
  8. Các nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang”, “iong”, nếu phía trước không ghép với phụ âm, khi viết phải thay nguyên âm “i” bằng chữ chiếc “y”, ví dụ: ia – ya, ie – ye, iao – yao, iou – you, ian – yan, iang – yang, iong – yong.
  9. Các nguyên âm “uei”, “uen” nếu phía trước ghép với phụ âm, lúc viết phải bỏ “e” ở giữa đi. Ví dụ: ruì, nhún mình, dùn.
  10. Những âm tiết có nguyên âm “a”, “o”, “i” đứng đầu, khi đặt phía sau âm tiết khác, ví như xuất hiện hiện tượng nhãi ranh giới giữa 2 âm tiết bị lộn lạo phải sử dụng dấu cách âm (‘) tách ra. Ví dụ;

píng’ān (平安), có tức thị bình an, từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu nếu không sử dụng dấu bí quyết âm tách ra có khi đọc thành “pín gān” không có nghĩa gì.
jiāo’ào (骄傲) có tức là tự thị, từ này có 2 âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu, giả dụ không sử dụng dấu phương pháp âm tách ra thì rất khó đọc.
11. những danh từ riêng như tên người, địa danh, cơ quan, đoàn thể, đảng phái… chữ chiếc đầu phải viết hoa. Chữ cái đứng đầu mỗi câu, mỗi đoạn phải viết hoa…
Trên đây là bảng tổng hợp về Pinyin để giúp bạn hiểu được Pinyin là gì? Bảng phiên âm Pinyin, bính âm tiếng Trung gồm những gì? lúc học được những quy tắc này bạn có thể tiện lợi phiên âm tiếng Hán sang ký tự latinh đễ dễ dàng phát âm và học tập. Chúc bạn thành công!


https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thu...nh-tieng-trung