Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ những quy định pháp luật về ngành môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch kiểm soát môi trường của cơ sở. Công ty Long Hậu gửi đến quý quý khách “ Sổ tay môi trường” thống kê những giấy tờ môi trường cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau lúc đi vào hoạt động.

>> Dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ môi trường doanh nghiệp


I - Cơ sở chế tạo, buôn bán, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Trước lúc đi vào xây dựng dự án, những công ty tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập những giấy tờ môi trường ban đầu như sau:

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường (ĐTM) (Chưa có quy định hướng dẫn)

+ Cam kết bảo vệ môi trường (CKMT)(Được thay thay thế bằng Kế hoạch BVMT)

+ Kế hoạch che chở môi trường (KHBVMT) (Thay thế cho Cam kết BVMT)

Hiện tại, vẫn đang đợi thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP

II - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

1. Chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu: nhận định tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Đối với Cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ thủ tục môi trường nào, đầu tiên sẽ tiến hành lập 1 trong các giấy tờ môi trường sau:

+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

+ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, nhận định môi trường chiến lược, nhận định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản hai, Điều 22);

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án che chở môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.

2. Đã hoàn thành hồ sơ môi trường: nhận định ảnh hưởng môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường

Đối với Cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động đã thực hiện những thủ tục môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hay không có cần thiết thực hiện tiếp tục những hồ sơ sau:

+ Sổ chủ nguồn thải

+ Lập báo cáo giám sát môi trường

+ Xin giấy phép khai thác nước ngầm

+ Giấy phép khai thác nước mặt

+ Xin giấy phép xả thải

>>> Tham khảo: TOP 5 mẫu nhà xưởng nhỏ ứng dụng trong sản xuất 2020